>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
International Journal of Modern Physics C 13, 1231-1242 (2002)

SCI

The range of contact interactions and the kinetics of the Go models of proteins

M. Cieplak and T. X. Hoang