>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Physica A 330, 195 (2003)

SCI

Folding of proteins in Go models with angular interactions

M. Cieplak, T.X. Hoang