>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Proteins: Struct. Func. Gen. 52, 155 (2003)

SCI

Assembly of protein tertiary structures from secondary structures using optimized potentials

T. X. Hoang, F. Seno, J.R. Banavar, M. Cieplak, A. Maritan