>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học của Trịnh Xuân Hoàng

Print
Biophysical Journal 84, 475 (2003)

SCI

Universality classes in protein folding times

M. Cieplak and T. X. Hoang