>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học

Trên tạp chí

Print
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

  1. Effects of Mid-Infrared Graphene Plasmons on Photothermal Heating
    Anh D. Phan, Do T. Nga, Do Chi Nghia, Vu Dinh Lam, and Katsunori Wakabayashi
    Phys. Status Solidi RRL , 1900656 (2020)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE