>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học

Trên tạp chí

Print
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

 1. Enhanced solar photothermal effect of PANi fabrics with plasmonic nanostructures
  Do T. Nga, Anh D. Phan, Vu D. Lam, Lilia M. Woods and Katsunori Wakabayashi
  RSC ADVANCES 10, 28447-28453 (2020)
 2. Protein escape at the ribosomal exit tunnel: Effect of the tunnel shape
  Phuong Thuy Bui and Trinh Xuan Hoang
  Journal of Chemical Physics 153, 045105 (2020)
 3. Effects of Mid-Infrared Graphene Plasmons on Photothermal Heating
  Anh D. Phan, Do T. Nga, Do Chi Nghia, Vu Dinh Lam, and Katsunori Wakabayashi
  Phys. Status Solidi RRL 14, 1900656 (2020)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE

 1. Protein escape at an atomistic model of the ribosomal exit tunnel
  Phuong Thuy Bui and Trinh Xuan Hoang
  Journal of Physics: Conference Series 1506, 012022 (2020)