>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Công bố khoa học

Trên tạp chí

Print
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Spin gapless semiconductors in antiferromagnetic monolayer HC4N3BN under strain
    Pham Nam Phong, Huy-Viet Nguyen
    Computational Materials Science 203, 111110 (2022)

Tạp chí không thuộc SCIE