>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Hoạt động

Thông báo

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

16-12-2020Link seminar “Về Siêu-dẫn nhiệt-độ phòng ở carbonaceous sulfur hydride” (GS. Nguyễn Văn Liễn)
11-12-2020Quy chế cộng tác viên Emeritus
16-09-2020Lớp phổ quát mới của chuyển pha lượng tử