>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Mạnh CườngNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Phòng thí nghiệm Ames, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Ames, Iowa, USA
Chức danh:Nghiên cứu viên sau tiến sỹ