>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Trịnh Thị Lan HoaNghiên cứu viên

Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2012
Thạc sỹ Vật lý, Viện Vật lý, Hà Nội, 2014

Email:tlhoaiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Houston, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Trịnh Thị Lan Hoa