>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Thị ThảoNghiên cứu viên

Thạc sỹ Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

Email:ntthaoiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý nano

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Thảo