>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Vũ Thị GiangNghiên cứu viên

Thạc sỹ Vật lý, Viện Vật lý, Hà Nội, 2012
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010

Email:vtgiangiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Mainz, CHLB Đức
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học