>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Trần Thanh ThúyNghiên cứu viên

Thạc sỹ Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

Email:ttthuyiop.vast.vn
Nơi công tác:ĐH Paris 7, Paris, Pháp
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học

> Công bố khoa học của Trần Thanh Thúy