>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Thế ToànCộng tác viên

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Minnesota, 2002

Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Nơi công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý sinh học
Trang web cá nhân:https://www.physics.gatech.edu/user/toan-nguyen