>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Đỗ Thị NgaNghiên cứu viên chính

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Paris-Sud, 2011
Thạc sỹ Vật lý, Viện Vật lý, Hà Nội, 2007
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005

Phòng làm việc:20
Điện thoại:+84 024 37660232
Fax:+84 024 37662107
Email:dtngaiop.vast.ac.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất cô đặc

> Công bố khoa học của Đỗ Thị Nga