>> Trung tâm Vật lý lý thuyết

Nhân sự

Nguyễn Việt HưngNghiên cứu viên

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Paris Sud, 2010
Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002

Phòng làm việc:15
Điện thoại:+84 024 37661095
Fax:+84 024 37662107
Email:hungiop.vast.ac.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn
Trang web cá nhân:http://vnguyen0202.webs.com/

> Công bố khoa học của Nguyễn Việt Hưng