>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng về các phân tử sinh học và sự bám dính sinh học 4/2020 - 4/2022Trịnh Xuân HoàngGrant funded by NAFOSTED
2Mô hình vật lý và mô phỏng cấu trúc nano plasmonic trong ứng dụng quang nhiệt và khai thác năng lượng mặt trời 4/2019 - 4/2021Đỗ Thị NgaGrant funded by NAFOSTED
3Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano tinh thể SiGe: thực nghiệm và mô phỏng 1/2018 - 1/2020Nguyễn Huy ViệtGrant for international cooperation funded by VAST
4Các mô hình hiệu dụng trong nghiên cứu đặc tính truyền dẫn của graphene đa tinh thể và các vật liệu hai chiều khác 5/2016 - 5/2018Nguyễn Huy ViệtGrant funded by NAFOSTED
5Các tính chất electronic của các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu hai chiều liên quan 8/2016 - 8/2018Nguyễn Văn LiễnGrant funded by NAFOSTED