>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Động lực học và hành xử pha của các polymer sinh học trong các mô hình đơn giản 4/2017 - 4/2019Trịnh Xuân HoàngGrant funded by NAFOSTED
2Phương pháp mô hình hóa vật lý và một số ứng dụng cho các hệ không đơn giản 5/2016 - 5/2018Nguyễn Ái ViệtGrant funded by NAFOSTED
3Nghiên cứu tính chất truyền dẫn trong các linh kiện nano dựa trên dị cấu trúc của một số vật liệu tiên tiến 3/2015 - 3/2017Nguyễn Việt HưngGrant funded by NAFOSTED
4Theoretical study of the electric transport in graphene and graphene-like material based nano structures 3/2014 - 3/2016Nguyễn Văn LiễnGrant funded by NAFOSTED
5Modeling and computational studies of protein folding, phase behavior of biopolymers and molecular interactions in bio-nano systems 4/2014 - 4/2016Trịnh Xuân HoàngGrant funded by NAFOSTED
6Nghiên cứu cấu trúc điện tử và các tính chất liên quan của một số vật liệu tiên tiến bằng phương pháp mô phỏng 6/2013 - 6/2015Nguyễn Huy ViệtGrant funded by NAFOSTED
7Graphene, ống nano cacbon với tạp và các chuẩn hạt. Ứng dụng trong thiết kế các biosensor và các thiết bị nano 1/2013 - 1/2015Nguyễn Ái ViệtGrant for international cooperation funded by VAST
8Local symmetry and inductance of carbon low-dimensional systems 1/2011 - 12/2012Nguyễn Ái ViệtGrant for international cooperation funded by VAST
9Theoretical models and some applications of nano, quantum, biomedical and econophysical systems 6/2012 - 6/2014Nguyễn Ái ViệtGrant funded by NAFOSTED
10Modeling of biomolecules and biological complex systems 1/2011 - 6/2013Trịnh Xuân HoàngGrant funded by NAFOSTED
11Quantum simulations of electronic excitation spectra and transport in nanostructures 1/2011 - 1/2013Nguyễn Huy ViệtGrant funded by NAFOSTED
12Theoretical models and some applications of nano, Quantum, bio systems 2009 - 2011Nguyễn Ái ViệtGrant funded by NAFOSTED
13Theoretical study of electronic properties of graphene nano-structures 2009 - 2012Nguyễn Văn LiễnGrant funded by NAFOSTED