>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


Grant titleNghiên cứu lý thuyết và mô phỏng về các phân tử sinh học và sự bám dính sinh học
Director Trịnh Xuân Hoàng
Grant number
Type of grant Basic research project funded by NAFOSTED
Year of approval 2020
Time of proceeding 4/2020 - 4/2022
Grant members