>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


Grant titleMô hình vật lý và mô phỏng cấu trúc nano plasmonic trong ứng dụng quang nhiệt và khai thác năng lượng mặt trời
Director Đỗ Thị Nga
Grant number 103.01-2018.337
Type of grant Basic research project funded by NAFOSTED
Year of approval 2019
Time of proceeding 4/2019 - 4/2021
Grant members