>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


Grant titleCác tính chất electronic của các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu hai chiều liên quan
Director Nguyễn Văn Liễn
Grant number 103.02-2015.48
Type of grant Basic research project funded by NAFOSTED
Year of approval 2016
Time of proceeding 8/2016 - 8/2018
Grant members