>> Center for Theoretical Physics

Research

Research grants


Grant titleCác mô hình hiệu dụng trong nghiên cứu đặc tính truyền dẫn của graphene đa tinh thể và các vật liệu hai chiều khác
Director Nguyễn Huy Việt
Grant number
Type of grant Basic research project funded by NAFOSTED
Year of approval 2016
Time of proceeding 5/2016 - 5/2018
Grant members