>> Center for Theoretical Physics

Computer Cluster

Configuration

Hệ thống cụm máy tính (computer cluster) của Viện Vật lý do Trung tâm Vật lý tính toán quản lý, được đầu tư lần đầu vào năm 2006. Hệ thống ban đầu gồm 1 nút chủ và 8 nút tính toán (8x2=16 cores), hoạt động từ năm 2007, với năng lực tính toán 67 GFlops. Hệ thống được nâng cấp trong các năm 2012, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Hệ thống hiện nay gồm 10 máy tính kết nối theo cấu trúc Beowulf, gồm 1 nút chủ (master node) và 9 nút tính toán (computing nodes) với tổng cộng 280 cores.

Cấu hình CPU và bộ nhớ của các máy tính:

NodeType CPU # cores # threads ClockRAM
tcpmaster Intel(R) Core(TM) i7-8700 6 123.2 Ghz 8 GB
c01 computing AMD Ryzen 7 2700X8 163.7 Ghz16 GB
c02 computing AMD Ryzen Threadripper 2950X16323.5 Ghz32 GB
c03 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB
c04 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB
c05 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB
c06 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB
c07 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB
c08 computing AMD Ryzen Threadripper 2990WX32643.0 Ghz64 GB
c09 computing AMD Ryzen Threadripper 3990WX641282.9 Ghz32 GB

Bộ chuyển mạch

24-port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Bộ lưu điện

APC Smart UPS 3000VA (2 bộ)

Hệ điều hành

CentOS 7.6 (64 bit) Linux