IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Ban lãnh đạo

Nhiệm kỳ 2018-2022
Viện trưởng PGS. TS. Đinh Văn Trung
Email: dvtrung@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình
Email: ntbinh@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng
Email: txhoang@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Trọng Tĩnh
Email: nttinh@iop.vast.vn
Các nhiệm kỳ trước