Scientific SupportsScientific Activities

Seminar

  • (24/09/2014) - IGRINS - Immersion GRating INfrared Spectrometer
  • (18/07/2014)
  • - Phát triển hệ hiển vi huỳnh quang phân giải thời gian có khả năng phát hiện đại phân tử phức hợp của gd/tb ứng dụng cho hiện ảnh huỳnh quang của atherothrombosis
    - Định lượng số photon quang điện trung bình của một pixel trong camera EMCCD

Conferences

Schools

Username:

Password:

Domain:

Other links

 
 

Copyright@2008 Institute of Physics
No. 10, Daotan, Thule, Badinh, Hanoi.
Fax: (84-4) 3766 9050; email: webmaster@iop.vast.ac.vn; Website: http://www.iop.vast.ac.vn